2015-12-01
Prezydent Paweł Adamowicz – Prokuratoria Generalna
w sekwencji „POMYŁKI POPEŁNIAM AUTOMATYCZNIE”

W 2008 roku Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz składa do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (dalej Prokuratoria) wniosek o wystąpienie tejże Prokuratorii z pozwem do sądu o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowaniu nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 będącej w użytkowaniu Klubu Sportowego Gedania S.A.

Wniosek zawiera szereg zarzutów, uznawanych za poważne i wiarygodne, potwierdzonych przez instytucję zaufania publicznego jaką jest, a raczej powinna nią być, Delegatura NIK w Gdańsku (szerszy komentarz wcześniej), co sprawia, iż Prokuratoria składa pozew do sądu.

Prezydent P. Adamowicz w tym czasie uchodzi za człowieka wiarygodnego, nikt nie jest w stanie przewidzieć, że te zarzuty to „zbiór pomyłek”, w związku z czym media szeroko komentują „tą aferę”, nie wnikając merytorycznie w aspekty sprawy (ale przecież media nie są od tego, rządzą się swoimi prawami – ale o mediach później).

Klub Sportowy Gedania S.A. traci swój pozytywny wizerunek, zapomina się o jej historycznym udziale w historii Gdańska i Polski. W świetle powyższego wycofuje się ze współpracy w zakresie seniorskiej żeńskiej siatkówki tytularny sponsor Energa. Dla Pawła Adamowicza przestaje liczyć się pamięć o 75 członkach klubu Gedania zamordowanych przez hitlerowców po wybuchu II-giej wojny światowej za obronę godności Polski i polskości, wcześniej znanych z walki z germanizacją, przestały liczyć się osiągnięte sukcesy sportowe ku chwale Gdańska i Polski, jak choćby 1-szy po wojnie zdobyty złoty medal olimpijski dla Polski (1948 r. Helsinki - boks Zygmunt Chychła Gedania Gdańsk).

Dnia 18 maja 2009 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zapada wyrok Sądu Okręgowego sprawy z powództwa Skarbu Państwa. Prezydenta Miasta Gdańska zastępowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przeciwko Gedania Spółce Akcyjnej w Gdańsku o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

    Sąd Okręgowy:
  1. Oddala powództwo
  2. Zarządza od powoda Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdańska na rzecz pozwanego Gedania Spółki Akcyjnej w Gdańsku kwotę 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Ten wyrok do dzisiaj ,ostał się w tajemnicy” przed szeroką rzeszą odbiorców mediów tak szeroko upubliczniających „aferę” przed, jak i w czasie trwania procesu. Ze zbytniej skromności chyba Prez. M. Gdańska Paweł Adamowicz również nie upubliczniał, iż ten kompromitujący dla niego wyrok był wynikiem splotu pomyłek, które automatycznie popełniał.

„Splot pomyłek” był również asumptem do złożenia w 2008 r. doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Gedanię S.A. do Prokuratury Rejonowej m/innymi w sprawie „wprowadzenia Prezydenta Miasta Gdańska w błąd, co do planowanego wykorzystania powyższych nieruchomości”.

Prokuratura Rejonowa uznała, iż rzeczywiście zarzuty przedstawione przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza są tylko jego pomyłkami i wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego umorzyła śledztwo.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz jest człowiekiem ambitnym i przedsiębiorczym, buduje wokół siebie pozytywny wizerunek, tworzy układ gdański, który pozwala mu na bycie wyrocznią, pozbawioną krytyki społecznej i medialnej, buduje swój stan posiadania, choć ma już problemy z oceną jego wielkości (7-m czy 8-m mieszkań). Zaczynają się problemy rozliczeniowe z fiskusem (mamy nadzieję, że Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu w najbliższym czasie wyjaśni te wątpliwości).

Zachodzi pytanie, dlaczego Gedania S.A. tak bardzo zainteresowana jest tym, na co poświęca czas Prez. M. Gdańska P. Adamowicz. A to dlatego, iż przez ostatnie kilka lat pomimo wielokrotnych zaproszeń i próśb o osobiste spotkanie P. Adamowicza z władzami Gedanii S.A. Prezydent nie znajduje czasu, aby spotkać się i porozmawiać jako kompetentne strony w temacie merytorycznym – co dalej z nieruchomością Klubu Sportowego Gedania S.A., co z kontynuowaniem chlubnej tradycji i historii sportu, co z inwestycją, o którą zabiega Gedania S.A. dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego i inwestycyjnego Gdańska, z korzyścią dla jego mieszkańców.

Jesteśmy świadomi faktu i tak jest, że jednoosobowym decydentem w sprawie polityki inwestycyjnej, w tym zmian planistycznych jest Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, stąd oczekiwanie spotkania, które byłoby przełomem dotychczasowej stagnacji w tej ważnej kwestii nie tylko dla Klubu Sportowego Gedania S.A., ale dla Gdańska i jego mieszkańców.

Szanowni Państwo, bardzo zdziwiło nas, a pewnie i wszystkich zainteresowanych „tematem Gedanii”, kolejne wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z dnia 31 lipca 2015 roku do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie z wnioskiem o ponowne złożenie do sądu pozwu o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 w Gdańsku z jej wieczystym użytkownikiem Klubem Sportowym Gedania S.A.

W tym miejscu chcielibyśmy pominąć szczegóły dotyczące argumentów, faktów, dowodów, zarzutów przedstawionych przez P. Adamowicza w tym wniosku, gdyż analiza ich zasadności i prawdziwości zajęłaby zbyt dużo miejsca w tym skrótowym artykule, pozostawiając jednocześnie przeprowadzenie tej analizy uprawnionemu do tego organowi państwowemu jakim jest właśnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

W międzyczasie Gedania S.A. złożyła do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie stosowne wyjaśnienia na okoliczności dotyczące wniosku Prezydenta P. Adamowicza (przedstawione wcześniej wystąpienie na tej stronie internetowej).

W wyniku analizy wystąpień Prezydenta M. Gdańska P. Adamowicza i Gedanii S.A. Prokuratoria Skarbu Państwa zajęła stanowisko, które upubliczniono w piśmie Urzędu Miejskiego w Gdańsku WŚ-I-623r.44.28.2015 w brzmieniu:
„ … Dodatkowo, w kwestii aktualnego stanu sprawy wniosku złożonego do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przedmiocie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży informuję, że dnia 31 lipca 2015r. na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz § 11 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009r., zostało złożone do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zawiadomienie o zaistnieniu stanu prawnego i faktycznego, który uzasadnia wszczęcie w imieniu Skarbu Państwa postępowania sądowego w sprawie, w której zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię jest obowiązkowe. Jednocześnie przekazano projekt pozwu o rozwiązanie ”Umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży” z dnia 16.05.2005r.

Urząd Miejski w Gdańsku jest na etapie przygotowywania pozwu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ze spółką GEDANIA S.A. Z uwagi na okoliczność, iż Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zasugerowała odstąpienie od wykonywanego zastępstwa procesowego i wszczęcie oraz prowadzenie przedmiotowej sprawy bezpośrednio przez materialnoprawnego reprezentanta Skarbu państwa, podjęto decyzję o przejęciu sprawy do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej, niezależnie od powyższego stanowiska Prokuratorii”.


Szanowni Państwo, nie tylko Klub Sportowy Gedania S.A., ale również Prokuratoria Generalna, wcześniej prokuratura i sąd, nie mają wątpliwości, iż nie ma żadnych przesłanek formalnych, merytorycznych i prawnych do występowania z uporem maniaka przez Pawła Adamowicza Prezydenta M. Gdańska do wszystkich możliwych organów o odebranie nieruchomości Klubu Sportowego Gedania S.A. i włączenia ich do zasobów, którymi mógłby „zarządzić” najlepiej jak to potrafi. Potrafi skutecznie, bo dowiódł tego na polu biznesowo – prywatnym (stał się posiadaczem 7-miu czy 8-miu mieszkań), potrafi, bo szybko i skutecznie opracowuje poprzez swoje podległe służby MPZP dla deweloperów, inwestorów tworzących nowe przestrzenie publiczne i prywatne, a jak trzeba to szybko i skutecznie zmienia te plany.

Na dzisiaj z tej nieograniczonej władzy i możliwości Prezydenta Miasta Gdańska P. Adamowicza, a przecież stoi prawie ponad prawem (chyba się jednak mu wydaje) nie może w aspekcie pozytywnym skorzystać Klub Sportowy Gedania S.A., Gdańsk i jego mieszkańcy.


Dlaczego? Oto pytanie, na które odpowiedzi będziemy szukać wkrótce.

Gedania S.A.